Skolkurator

Al-Salamah Skolan

 

 

Kurators uppdrag är att arbeta med psykosociala frågor kring eleverna.

 

Utredningar/bedömningar

 

För Al-Salamah Skola, arbetar kurator väldigt koncentrerat. Kurator gör uppföljningar kring elever som av olika skäl ej mår bra. Det kan gälla elever som har hög frånvaro, som är dåligt motiverade för skolarbetet, som har problem med, kamratrelationer, familjerelationer eller andra sociala problem.

 

Kurator fungerar också som en länk för samverkan utanför skolan .

 

Stödsamtal

 

Kurator har stödsamtal med elever enskilt eller i grupp, anhöriga deltar i vissa fall. Det kan gälla socialt stöd i skolsituationen, att öka elevens medvetande om sin situation och sina möjligheter till förändring. Det kan gälla samtalsstöd gällande sociala problem eller livssituationer som påverkar skolarbetet.

 

Arbete i klass/grupp

 

Kurator arbetar utifrån önskemål i klasser kring konflikter, mobbning, livsfrågor, droger och socialt arbete.

 

Rådgivning/information

 

Kurator informerar om och svarar på frågor kring vardagsjuridik och hänvisar vidare till andra instanser.

 

Handledning/konsultation

 

Kurator är en professionell samtalspartner i psykosociala frågor för elever, vårdnadshavare, lärare, rektor, samt övrig personal.

 

Skolkuratorn har tystnadsplikt som omfattas enlig 7 kap. 9§ 1 st SekrL samt anmälningsplikt jml § 14:1 SoL.

 

 

 

Om du har synpunkter eller frågor så är du välkommen att kontakta oss på adressen:admin@alsalamahskolan.com