Om skolan

Al-Salamah Skolan

 

 

 

 

Al-Salamah skolan startade hösten 1996 och har luftiga och bra lokaler. Skolan är handikappanpassad och har eget tillagningskök.

 

Vi inriktar oss på en kulturprofil som ska ge alla elever möjlighet att fördjupa sig i bild, litteratur och teater.

 

Skolan har en blandning av svenska och arabiska engagerade lärare på alla stadier som tillsammans med eleverna bildar en god atmosfär. 1997 ökade elevantalet från 160 till 270 elever, klassernas storlek varierar från 12 till 22 elever i varje klass. Skolan har även, särskilda små undervisnings grupper, på alla stadier. Där får elever med olika inlärningssvårigheter en anpassad undervisning. Skolan erbjuder även skolhälsovård.

 

Strävan inom vårt rektorsområde är att bilda förutsättningar för barnen att utveckla en personlig identitet och en stark etnisk och kulturell medvetenhet.

 

Oavsett vilken intresseriktning vi framhåller gäller grundregeln för vårens skola, nämligen att basfärdigheterna skriva, läsa, räkna är de viktigaste ingredienserna i vår undervisning.

Ska gå ut grundskolan och fortfarande tycka det är roligt att gå i skolan och vara nyfikna på att lära sig mer.

 

Alla elever

 

Ska få tillräcklig tid att lära, att lyckas och att de ska känna sig uppskattade.

 

Ska veta syftet med sina arbetsuppgifter och kunna ta ansvar för dem.

 

Ska ges förutsättning att samarbeta, ta ansvar för varandra, känna arbetsgemenskap och arbetsglädje.

 

Målsättningar:

 

Vi strävar efter att bilda en skola där:

 

Alla får undervisning enligt Svensk läroplan.

 

Alla känner arbetsglädje.

 

Alla oberoende av ras och nationalitet behandlas lika tillräckliga stödresurser tas fram för att hjälpa barn med behov av särskilt stöd tvålärarsystemet behålls på lågstadiet samverkan mellan friskolor.

 

Alla elever känner sig trygga.

 

Att möta varje elev på den nivån han/hon befinner sig.

 

Att träna eleverna att arbeta självständigt.

 

Att bilda en vänlig och kamratlig anda eleverna emellan.

 

Att varje elev ska vara väl förberedd för att klara sin fortsatta skolgång och sin roll som medborgare i samhället.

 

Föräldraengagement anser vi viktigt och samarbete i många former håller på att utvecklas.

 

Vi tillämpar ett undersökande arbetssätt. Detta ger barnen god förståelse. Ett sådant arbetssätt är särskilt viktigt i den grundläggande läsinlärningen, i matematik, svenska samt i naturorienterande ämnen.

 

Skolan satsar mycket på samarbete och gemensamma utflykts- idrotts- och trafikdagar för hela skolan, samt kultur i form av teater, konserter, konstutställningar, museibesök och studiebesök.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du har synpunkter eller frågor så är du välkommen att kontakta oss på adressen:admin@alsalamahskolan.com